top of page

WIE IS BOB kan als ochtend-, namiddag- of avondactiviteit gespeeld worden en bezorgt zorgvragers hopelijke fijne ontspanningsmomenten. Het kaartspel heeft - zoals eerder in dit deel werd vermeld - ook een ander doel: zorgvragers nog beter leren kennen en ontdekken wat wel of niet bijdraagt tot hun levenskwaliteit. Om dat doel te bereiken is de nabespreking van het kaartspel minstens even belangrijk als of misschien zelfs belangrijker dan het spel op zich. De nabespreking is het moment om dieper in te gaan op de kaarten die werden afgelegd en een diepgaand gesprek te voeren over de zaken die tijdens het kaartspel vermeld werden. Beschouw die dialoog als een piste om de zorgvragers, die bij het kaartspel betrokken zijn, nóg beter te leren kennen.

_________________

Duur van dit onderdeel

3 minuten

Een kritische noot

_________________

Hoewel er verschillende kwaliteit

van het leven-meetinstrumenten 

zijn ontwikkeld - vaak met zowel

subjectieve als objectieve indicatoren - is het belangrijk om de vraag te stellen in hoeverre die meetinstrumenten er in slagen om het unieke karakter van zorgvragers te vatten. Meten de wijdverspreide meetinstrumenten effectief het perspectief van het individu door middel van voor-gestructureerde indicatoren of vragen? Zijn die indicatoren of vragen relevant voor elk individu? Is het scoresysteem, dat op dergelijke meetinstrumenten vaak wordt losgelaten, bruikbaar of toe te passen bij elke persoon en/of in elke situatie? Hoewel de kwaliteit van leven-meetinstrumenten ongetwijfeld hun waarde hebben, moeten we bewaken dat we levenskwaliteit als concept niet reduceren tot een statische, technische of louter cijfermatige aangelegenheid. Willen we effectief verkennen wat levenskwaliteit betekent voor zorgvragers en willen we slagen in het opzet om te ontdekken wat iemand nodig heeft om van een kwaliteitsvol leven te genieten, dan is ruimte voor reflectie en dialoog onontbeerlijk.  

Gebaseerd op inzichten uit

  • Carr, A.J. & Higginson, I.J. (2001) Are quality of life measures patient centred? BMJ, 322, 1357-1360.

  • Ventegodt, S., Hilden, J. & Merrick, J. (2003). Measurement of Quality of Life I. A Methodological Framework. The Scientific World Journal, 3, 950-961.

bottom of page